EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Vanjske kosine i stepeništa

U elemente komunalne opreme, osim trotoara i pješackih prelaza, spadaju i vanjske kosine i vanjska stepeništa.

Parametri vanjskih kosina trebalo bi da odgovaraju parametrima unutrašnjih. Treba preferirati blaže i krace kosine, tj. raditi ih po švajcarskim i njima slicnim normativima. Veliki broj projektanata griješi praveci kosine uporedo sa stepenicama i na istoj dužini koju one imaju.To rezultira veoma strmim kosinama, koje osobe u invalidskim kosinama ne mogu samostalno koristiti, a i upotreba uz pomoc trecih lica je veoma otežana. Korištenje takvih kosina može biti opasno, a ako su duže i pogibeljno.

Stoga je dugacka vanjska stepeništa veoma teško pratiti kosinama. Ukoliko su ona uobicajene širine, to je potpuno neizvodivo. U takvim situacijama, potrebno je izmijeniti trasu staze za lica u invalidskim kolicima i odvojiti je od trase stepenica. Ukoliko su vanjske stepenice široke, tada je moguce primijeniti rješenje slicno onom upotrijebljenom u Vankuveru (Kanada).

Uz sve navedeno, neophodno je, na odgovarajuci nacin, naglasiti pocetak i završetak kosina. Naglašavanje se može izvesti bojom, materijalom, strukturom materijala ili odgovarajucim oblikom rukohvata, koje treba postaviti uz sve vanjske kosine. Materijali od kojih se izraduju kosine ne bi smjeli biti klizavi. Uz sve navedeno, vanjske kosine treba da budu, u svim vremenskim uslovima, dobro osvijetljene i dobro održavane.

Vanjska stepeništa treba raditi po istim normativima kao i unutrašnja. Sve pojedinacne elemente, poput širine krakova, dužine podesta, profilacije stepenika, odnosa visine i širine stepenika, položaja i vrste rukohvata, trebalo bi izvoditi na isti nacin kao kod unutrašnjih stepeništa. Za vanjska stepeništa, potrebno je dodati da, bez obzira koliku visinsku razliku savladuju, na njima treba postaviti, na svakih 1,5 do 2 metra visinske razlike, odmorišta minimalne dužine 1,30 m. U svrhu najave, na rukohvatima stepeništa treba izvesti odgovarajuce lomove, a dio komunikacije, prije i poslije stepeništa, obraditi bojom drugacijom od boje okolnih komunalnih elemenata. Ako se za to ne koristi boja, na tim mjestima, za obradu komunikacije trebalo bi upotrijebiti drugaciji materijal ili isti materijal drugacije površinski obraditi. Uz sve navedeno, vanjska stepeništa treba da budu, u svim vremenskim uslovima, dobro osvijetljena i dobro održavana.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije