EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Kosine namijenjene kretanju nepokretnih osoba u invalidskim kolicima u vertikalnom smislu

Kada se govori o pravolinijskom kretanju nepokretnih osoba u invalidskim kolicima u vertikalnom smislu, tj . o njihovom kretanju po kosinama, tada je situacija nešto zamršenija. Veliki  broj zemalja daje veliki broj medusobno veoma razlicitih normativa za maksimalnu dužinu i maksimalni uzdužni nagib kosina.

U Švajcarskoj smatraju da bi kosina smjela imati maksimalni uzdužni nagib od 6%, uz maksimalnu dužinu izmedu odmorišta (podesta) od 4 metra. Ukoliko je kosina duža, nagib joj u odredenoj mjeri mora biti smanjen. U Njemackoj, takode, ne dozvoljavaju uzdužni nagin kosina veci od 6%, ali im maksimalnu dužinu izmedu odmorišta ogranicavaju na 6 metara. U SAD maksimalni nagib kosina odreduju odnosom 1:12 ili 8,33%, ali su mišljenja da bi cjelishodniji bio kod odnosa 1:16 ili 6,25%. Maksimalnu dužinu kosina ogranicavaju na 30 fita (˜9 metara). U Sloveniji su dali razlicite normative za vanjske i unutrašnje kosine. Misle da bi vanjske kosine smjele imati maksimalni uzdužni nagib u odnosu 1:15 ili 6,67%, uz maksimalnu dužinu od 7 do 9 metara izmedu odmorišta, dok bi unutrašnje kosine, po njima, imale optimalni nagib pri odnosu od 1:12 ili 8,33%, a ne bi smjele preci nagib ciji je odnos 1:7 ili 14,28%, uz jednaku maksimalnu dužinu kao i za vanjske kosine.

Kojem od nabrojenih normativa se prikloniti?

Ako bi se analiza vršila samo sa ekonomskog aspekta, tada bi se utvrdilo da su slovenacki normativi najbolji, tj. najekonomicniji. Medutim, kada se zanemari ekonomska strana problema, na šta društvena zajednica mora svjesno pristati, tada je potrebno izvršiti analizu sa stanovišta sposobnosti nepokretnih osoba u invalidskim kolicima da koriste kosine. Za njih su krace i manje nagnute kosine povoljnije, pa su u tom smislu švajcarski i njemacki normativi primjereniji od onih koje koriste u SAD i Sloveniji. Potrebno je znati da kosinu, napravljenu na osnovu normativa od 8,33% nagiba (1:12), na dužini od 7, a posebno na dužini od 9 metara izmedu odmorišta, nepokretni u invalidskim kolicima mogu veoma teško samostalno koristiti, a i tada je neophodno da su mladi, zdravi (misli se na nehendikepirani dio tijela) i fizicki spremni. Kosinu napravljenu na osnovu normativa od 14,28% (1:7), na dužini od 7 odnosno 9 metara oni, bez obzira na fizicku spremu, nisu u stanju da samostalno koriste.

Gradnjom suviše dugih i strmih kosina dolazi se do situacije da, premda se u odnosu prema nepokretnim licima pokazala dobra volja, njima se uistinu nije i pomoglo. Na neadekvatan nacin izgradene kosine, podjednako kao i kada ih uopšte nema, onemogucavaju osobama u invalidskim kolicima samostalno kretanje. To za sobom povlaci sve one posljedice o kojima je bilo rijeci prilikom razmatranja ovog problema sa moralno-pravnog i sociološko-psihološkog stanovišta. Kosine ciji su nagibi veci i od gore pomenutih, ne samo da su nepovoljne, nego su vrlo opasne, pa i pogibeljne za korištenje, cak i uz pomoc trecih lica.

Dakle, kada su u pitanju nagib i dužina kosina, zbog svega navedenog, trebalo bi se prikloniti švajcarskim i slicnim normativima (prije svih njemackim). Oni su vrlo povoljni i, ako se dosljedno primijene, omogucavaju osobama u invalidskim kolicimasamostalno kretanje.

Kosina, koju bi samostalno mogle koristiti osobe u invalidskim kolicima, treba da posjeduje sljedece karakteristike:

-maksimalni nagib 6%;

-minimalna dužina izmedu odmorišta 4 m, ali ne preko 6 m;

-odmorište izmedu dvije kosine, ukoliko se na njemu vrši okretanje za 180, ne krace od 190 cm, niti uže od 200 cm;

-ukoliko se na odmorištu ne mijenja smjer, minimalno dugo 130 cm i širine jednake širini kosine;

-rukohvate za odrasle i djecu, postavljene na odgovarajucoj visini i širini.

Pored svega navedenog, posebnu pažnju kod izgradnje kosina treba obratiti i na to:

-da rubovi kosine moraju biti izvedeni tako da sprecavaju skliznuce tockova invalidskih kolica sa kosine, tj. da posjeduju rubni nadzidak

-da površina kosine mora biti obradena tako da nije klizava,

-da bi nailazak na kosinu, osim na rukohvatima, trebalo oznaciti i drugacijim materijalom ili drugacijom površinskom obradom osnovnog materijala od kog su izradena odmorišta kosine.

Da bi penjanje i silaženje niz kosine bilo sigurnije, potrebno ih je obostrano opremiti rukohvatima. Oni se, za djecu, postavljaju na visini od 75 cm, a za odrasle, na visini od (oko) 100 cm. Ukoliko se predvidi da se osobe u invalidskim kolicima, prilikom kretanja po kosini istovremeno pomažu i desnim i lijevim rukohvatom, tada razmak izmedu njih ne bi smio biti veci od 100 cm.

Oblik rukohvata mora biti takav da ga osobe sa umanjenim tjelesnim spsobnostima mogu lagano obuhvatiti šakom.

Rukohvati treba da budu prepušteni na horizontalne dijelove kosina (odmorišta tj. podeste) za minimalno 30 cm. Ove prepuste trebala raditi zato, da bi onima koji koriste kosinu, bio najavljen njen pocetak i završetak. Naznacavanje pocetka i završetka kosine može se izvršiti i posebnim detaljima na rukohvatima, poput malih izbocenja, udubljenja, blago naglašenih prstenova i slicnog Oblik rukohvata mora biti takav da ga osobe sa umanjenim tjelesnim spsobnostima mogu lagano obuhvatiti šakom (slika br. 10.14).

Rukohvati treba da budu prepušteni na horizontalne dijelove kosina (odmorišta tj. podeste) za minimalno 30 cm. Ove prepuste trebala raditi zato, da bi onima koji koriste kosinu, bio najavljen njen pocetak i završetak. Naznacavanje pocetka i završetka kosine može se izvršiti i posebnim detaljima na rukohvatima, poput malih izbocenja, udubljenja, blago naglašenih prstenova i slicnog.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije